quinta-feira, 7 de junho de 2007

QuadrasNun cuides, por fazer juras,

Que a todo l amor rejista:

Só se ganha an guerras duras,

A cada die se cunquista.


Hai quien diga que l denheiro

A todo dá sou balor:

Mas nun será berdadeiro,

Se tubir précio, l amor.


Nun ten précio l que mais bal:

Ua risa, un géstio amigo,

Un siléncio, ua palabra,

Abrir ne l scuro un postigo,


Un piçcar d'uolho, ua upa

Que anime quien stá ambaixo

I antenda l que a outro acupa,

Un juntouro an que m'ancaixo;


Nada desso s'agradece

Nien paga se spera an troca:

Ye l'amisade que crece

I esso yá adoça la boca.


Fonso Roixo
Sem comentários: